සිංහල අකුරු බාගන්න..
http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP.exe


                                          
                                                        

http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamilKit_XP_SP3.exe


                                  http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_Kit_Userguide.pdf
සියථ භාගත කරගැනීම් හා උපදෙස්,
සියබස් වෙබ් අඩවියෙන්.